บทเรียนออนไลน์สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกลุ่ม โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม โรงงานในห่วงโซ่อุปทาน และผู้สนใจทั่วไป

ผู้เรียน

ก่อนเริ่มต้นเรียน โปรดระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชนของคุณ
ปลูกปาล์มตามหลัก GAP เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อชุมชน
organizing projects
สนับสนุนการดำเนินงานโดยโครงการยกระดับเศรษฐกิจ สังคม รายตำบลแบบบูรญาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Contact

061-192-4299
[email protected]

Administrator

Benchamaporn Pimpa